کارگاه هنرمند و دنیای هنر

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 19-01-1400

کارگاه تخصصی تربیت مربی نمایش خلاق

8 جلسه 18 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 20-01-1400