کارگاه هنر اپرا

10 جلسه 60 ساعت
تاریخ شروع: 16-01-1401

ده فیلم ده تجربه

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

کارگاه بازیگری در تئاتر و سینما

10 جلسه 60 ساعت
تاریخ شروع: 24-08-1400

متداکتینگ و شکسپیر

12 جلسه 48 ساعت
تاریخ شروع: 31-06-1401