تاریخ و فلسفه هنر

28 جلسه 56 ساعت
تاریخ شروع:

فلسفه زیبایی

20 جلسه 40 ساعت
تاریخ شروع: 22-03-1401

تائو، ذن و ابن عربی

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 04-12-1400

تاریخ و مبانی زیباشناسی مدرن

6 جلسه 60 ساعت
تاریخ شروع: 16-01-1401