استاد دوره

امیر نصری

فلسفه هنر غرب

1
تعداد ترم
6
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان: 1398-12-15
پنجشنبه 11:00 13:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
تاریخ هنر و فلسفه‌ رنسانس ایتالیا

تاریخ هنر و فلسفه‌ رنسانس ایتالیا

در این درس‌گفتار شش جلسه‌ای به نسبت میان آثار تجسمی و اندیشه‌های نظری‌ای پرداخته می‌شود که به هنر رنسانس شکل دادند. نقاشی‌های رنسانسی صرفا آثاری متعلق به هنرهای زیبا نیستند، بلکه آن‌ها بازتابی از اندیشه‌های رنسانسی به شمار می‌آیند و هرگونه تحلیلی از این تصاویر ناگزیر به ارجاع به آن اندیشه‌هاست. از این منظر فلسفه و هنر رنسانس در تعامل با یکدیگر فهمیده می‌شوند و ادراک هریک از آن‌ها بدون دیگری با فهم ناقصی از این دوران همراه است.

محتوای دوره

این دوره در 6 جلسه دو ساعته به شرح ذیل برگزار می شود:

۱) گذار از شمایل‌نگاری مذهبی قرون وسطی به اومانیسم رنسانسی

۲) کشف فضای مادی در رنسانس آغازین و تجربه‌ی متفاوت فضا در نقاشی

۳) پیدایی فردیت در پرتره پردازی ونیزی

۴) طراحی فلورانسی در تقابل با رنگ‌پردازی ونیزی

۵) آلبرتی و شکل‌گیری نظریه‌ی نقاشی / جورجو‌ وازاری و پیدایی تاریخ هنر

۶) لوح‌های محرابی در رنسانس ایتالیا :  رابطه‌ی میان مذهب و حامیان هنر

دوره های مرتبط