کارگاه نقاشی پیشرفته

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

کارگاه هنرمند و دنیای هنر

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 19-01-1400

English for Artists

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 17-08-1399

تاریخ هنر معاصر جهان

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 04-12-1399

کارگاه طراحی پارچه

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 08-07-1399

کارگاه طراحی فیگور و پرتره

8 جلسه 32 ساعت
استاد: علی ندایی
تاریخ شروع: 15-05-1399

کارگاه طراحی ذهنی

12 جلسه 36 ساعت
استاد: علی ندایی
تاریخ شروع: 17-04-1399

پیشگامان هنر معاصر جهان

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 01-05-1399

ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 24-06-1399

کارگاه طراحی لباس

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

به روایت نویسنده

10 جلسه 20 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 05-09-1399